Spojili sme sa aby sme boli pre vás lepším správcom


Ako súkromné správcovské spoločnosti podnikajúce v oblasti poskytovania služieb správcov na základe zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, spoločnosť INTEN pôsobí ako správca viac ako sedem rokov, spoločnosť EURA viac ako 4 roky. Za toto obdobie sme obidve spoločnosti oslovili množstvo klientov a dnes spravujeme spolu  viac ako 1200  bytov v 43 bytových domoch.

Aj keď obidve spoločnosti vznikli a začali pôsobiť v oblasti správy bytových domov v rôznom období a za rôznych okolností, každá jedna vznikla s myšlienkou ponúkať komplexné služby pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na tomto území inak, ako boli vlastníci dovtedy zvyknutí. Rozvíjajúce sa trhové prostredie a zvyšovanie povedomia o právach vlastníkov bytov rozvoju nášho podnikania pomáhalo. Bez Vašej potreby po kvalitnejšej službe, po pružnejšom správcovi, po zmene prístupu k Vašim potrebám, by sme nemohli byť úspešní ani my. Napĺňajúc tieto svoje základné filozofické podnikateľské kréda sme sa vzájomne svojou existenciou ovplyvňovali, postupne nezávisle na sebe rástli a zväčšovali okruh svojej pôsobnosti. Obidve spoločnosti sa aj Vašou zásluhou dostali na pozície, na ktorých dnes sú a z ktorých chcú ďalej rásť a zvyšovať štandard poskytovaných služieb.

Rešpektujúc sa navzájom, ovplyvňujúc svoje nezávislé postavenie a rastúci vplyv, sme sa vzájomne a po zrelej úvahe dohodli, že bude na prospech všetkým naším klientom - teda Vás, keď spojíme a vzájomne znásobíme svoju odbornosť a svoje silné stránky: flexibilitu vo vzťahu ku klientom, transparentnosť pri obstarávaní služieb pre klientov, správu pohľadávok a prácu s neplatičmi, energetický manažment a energetické poradenstvo, kvalitu informačného servisu, technické vybavenie a know-how.

Spojením našich silných stránok, technickej na strane INTEN-u a finančno-ekonomickej na strane EURA, vytvoríme silnú  alternatívu na trhu správcov bytových domov v meste.

Dňa 3.12.2012 sme písomne spečatili dohodu o spojení spoločností v predmete správa bytového a nebytového fondu s tým, že budeme v budúcnosti využívať všetky prednosti tohto spojenia výhradne za účelom zvýšenia servisu vo vzťahu k Vám, našim klientom. Stali sme sa spoločnosťou s názvom

INTEN - EURA, správa domov, s.r.o.

Veríme, že postupom času oceníte prednosti tejto voľby a budete naďalej s našimi službami spokojní.

Harmonogram administratívnych a organizačných činností vyplývajúcich pre správcu a klientov po vytvorení spoločnosti INTEN-EURA, správa domov, s.r.o.:

  1. K 1.2.2013 fyzické premiestnenie agendy týkajúcej sa správy bytových domov a zamestnancov doterajšieho správcu INTEN z adresy J. Janošku 3 do sídla nového správcu v priestoroch klientského centra EURA, na Garbiarskej 905.
  2. Od 1.2.2013 poskytovanie komplexného rozsahu služieb pre vlastníkov bytov obidvoch doterajších správcov na jednom mieste, a to v klientskom centre INTEN - EURA Garbiarska 905 v pracovných dňoch od 08:00 hod. do 16:00 hod. Kontaktné osoby (pre klientov doterajšieho správcu INTEN p. Staroň, p. Tomčík a p. Mičiak, pre klientov doterajšieho správcu EURA p. Pavella a p. Devečka), mobilné telefónne čísla kontaktných osôb a poskytované služby pre všetky domy sa NEMENIA.
  3. Kontaktné telefónne číslo pevnej linky využívané klientmi spoločnosti INTEN (044/ 5531533) bude platné do 31.1.2013. Telefónne číslo do klientskej kancelárie INTEN-EURA, Garbiarska 905, bude od 1.2.2013 044/5523900.
  4. Webové kontakty oboch doterajších spoločností zostávajú až do vytvorenia novej spoločnej domény nezmenené.
  5. Od 4.1.2013 do 31.3.2013 zvolanie a organizácia schôdze vlastníkov na bytovom dome (zhromaždenia členov SVB), vysvetlenie dôvodov spojenia správy domov všetkým vlastníkom, informácia o štruktúre a kvalite poskytovaných služieb po vzniku spoločnosti INTEN-EURA, správa domov, s.r.o., schválenie zmeny v osobe správcu vlastníkmi v zmysle §8a a §14 zákona č. 182/1993 Z.z. v platnom znení – postupne po jednotlivých spravovaných domoch oboch doterajších správcovských spoločností.
  6. Následne po uskutočnení schôdze vlastníkov bytov zmena zmluvných vzťahov v osobách odberateľa na dodávané sieťové služby (teplo, voda, elektrina, plyn), pravidelný servis a opravy, uzatvorených poistných zmlúv a úverových zmlúv, dohôd o vykonaní práce a príkazných zmlúv so zástupcami vlastníkov a členmi orgánov spoločenstiev vlastníkov bytov s účinnosťou od 1. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa schôdza uskutočnila (neplatí pre SVB, kde zmluvné vzťahy sú uzatvárané v mene SVB).
  7. Kontinuálne pokračovanie v zahájených predrealizačných a realizačných prácach pri pripravovaných komplexných rekonštrukciách bytových domov zahájených v predchádzajúcom roku pod organizačným vedením rovnakých osôb zo strany správcu.