Sídlo spoločnosti Eura

Naše služby

Štandard:

(zahrnuté v cene mesačného poplatku za správu)
 • administratívna agenda súvisiaca so správou bytového domu
 • zmluvná agenda súvisiaca s prevádzkou bytového domu
 • vedenie účtovníctva bytového domu
 • finančný manažment - bankové účty, pokladňa, pohľadávky, záväzky, saldokonto dodávateľských faktúr, saldokonto neplatičov, upomienky, vymáhanie nedoplatkov
 • energetický manažment – nastavenie optimálnych podmienok pre odber energetických médií, konzultácie, vyhľadávanie technických opatrení šetriacich spotrebu energií, príprava zmluvy, stanovovanie optimálnych odberných taríf, štatistika spotreby a cien,
 • zabezpečovanie alternatívnych dodávateľov vykonávajúcich prevenciu/revízie vybraných technických zariadení
 • zabezpečovanie alternatívnych dodávateľov pre odstraňovanie porúch a havárií na vybraných technických zariadeniach
 • zabezpečovanie poistenia bytového domu
 • komplexná technická správa bytového domu
 • spracovanie a distribúcia ročného zúčtovanie preddavkov za služby spojené s bývaním
 • periodické prehľady o stavoch účtov fondu prevádzky, údržby a opráv
 • administratívne služby spojené s komplexnou rekonštrukciou bytového domu – podklady pre výber dodávateľa, alternatívy financovania, príprava zmlúv s vybraným dodávateľom, zmluvy o financovaní komplexnej rekonštrukcie, ...
 • elektronický prístup zástupcov vlastníkov k aktuálnym údajom o stavoch fondov bytového domu, údajom o saldokonte faktúr, saldokonte neplatičov, stave bankového účtu a pod.
 • prevádzkovanie klientského pracoviska denne od 8,00 do 16,00 s cieľom vybaviť všetko na jednom mieste

Zmluvne:

 • zabezpečenie upratovania spoločných priestorov bytového domu externými spoločnosťami prevádzkujúcimi tieto služby schválené členskou schôdzou vlastníkov
 • služby stavebného dozoru v prípade komplexnej rekonštrukcie bytového domu
 • pohotovostná služba pre prípad porúch a havárií – externými dodávateľmi služieb
 • zabezpečovanie spracovania odborných technických posudkov a auditov podľa uznesení členskej schôdze vlastníkov
 • iné – individuálne podľa potreby daného bytového domu schválené členskou schôdzou vlastníkov