Sídlo spoločnosti Eura

O nás

Spoločnosť Eura, družstvo vznikla dňa 11.9.2008. Dňa 23.2.2009 bolo Obvodným úradom v Liptovskom Mikuláši, Odborom živnostenského podnikania vydané oprávnenie na vykonávanie podnikania v oblasti : Správa bytového a nebytového fondu a obstarávanie údržby a opráv prostredníctvom iných oprávnených osôb.

Sídlo spoločnosti Eura

Dňa 6.4 2009 sme otvorili klientské centrum na Garbiarskej ulici č. 905 v Liptovskom Mikuláši (oproti OC Jasná, vedľa DEXIA banky). Pre zabezpečenie plnohodnotného servisu pre našich klientov sú naše otváracie hodiny nasledovné:

Pondelok až piatok od 8:00 hod. do 16:00 hod.

Naším zámerom je poskytovať plnohodnotné a komplexné služby pre našich klientov - vlastníkov bytov.

Prečo sme iní

Ako súkromné správcovské spoločnosti podnikajúce v oblasti poskytovania služieb správcov na základe zákona NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, spoločnosť INTEN pôsobí ako správca viac ako sedem rokov, spoločnosť EURA viac ako 4 roky. Za toto obdobie sme obidve spoločnosti oslovili množstvo klientov a dnes spravujeme spolu viac ako 1200 bytov v 43 bytových domoch.

Aj keď obidve spoločnosti vznikli a začali pôsobiť v oblasti správy bytových domov v rôznom období a za rôznych okolností, každá jedna vznikla s myšlienkou ponúkať komplexné služby pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch na tomto území inak, ako boli vlastníci dovtedy zvyknutí. Rozvíjajúce sa trhové prostredie a zvyšovanie povedomia o právach vlastníkov bytov rozvoju nášho podnikania pomáhalo. Bez Vašej potreby po kvalitnejšej službe, po pružnejšom správcovi, po zmene prístupu k Vašim potrebám, by sme nemohli byť úspešní ani my. Napĺňajúc tieto svoje základné filozofické podnikateľské kréda sme sa vzájomne svojou existenciou ovplyvňovali, postupne nezávisle na sebe rástli a zväčšovali okruh svojej pôsobnosti. Obidve spoločnosti sa aj Vašou zásluhou dostali na pozície, na ktorých dnes sú a z ktorých chcú ďalej rásť a zvyšovať štandard poskytovaných služieb.

Rešpektujúc sa navzájom, ovplyvňujúc svoje nezávislé postavenie a rastúci vplyv, sme sa vzájomne a po zrelej úvahe dohodli, že bude na prospech všetkým naším klientom - teda Vás, keď spojíme a vzájomne znásobíme svoju odbornosť a svoje silné stránky: flexibilitu vo vzťahu ku klientom, transparentnosť pri obstarávaní služieb pre klientov, správu pohľadávok a prácu s neplatičmi, energetický manažment a energetické poradenstvo, kvalitu informačného servisu, technické vybavenie a know-how.

Spojením našich silných stránok, technickej na strane INTEN-u a finančno-ekonomickej na strane EURA, vytvoríme silnú alternatívu na trhu správcov bytových domov v meste.

Dňa 3.12.2012 sme písomne spečatili dohodu o spojení spoločností v predmete správa bytového a nebytového fondu s tým, že budeme v budúcnosti využívať všetky prednosti tohto spojenia výhradne za účelom zvýšenia servisu vo vzťahu k Vám, našim klientom. Stali sme sa spoločnosťou s názvom


Nové logo spoločnosti