Zásady požiarnej bezpečnosti v bytových a nebytových priestoroch

Požiare budov a k nim priľahlých objektov a priestorov tvoria najrozsiahlejšiu časť štatisticky evidovaných požiarov. Nelichotivé prvenstvo si udržiavajú aj z hľadiska strát na životoch a zdraví osôb. Väčšina požiarov rodinných domov a obytných budov vzniká z nedbanlivosti a neopatrnosti ich obyvateľov a tiež ako dôsledok nedodržiavania požiarnobezpečnostných zásad. Bytové i nebytové priestory je preto potrebné trvale udržiavať v takom stave, aby požiar nevznikol, resp. vytvoriť v nich podmienky na jeho rýchle uhasenie a tak zamedziť rozšírenie ohňa do ďalších priestorov.

Za tým účelom je potrebné najmä:
 • Udržiavať poriadok najmä v pivniciach, na povalách, schodištiach, chodbách a iných spoločných priestoroch, kde môže dôjsť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu zásahu jednotky požiarnej ochrany
 • Nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (povaly, pivnice, garáže), na osvetlenie v týchto priestoroch nepoužívať otvorený oheň (zápalky, sviečky a pod)
 • Dbať na to, aby dvere do pivničných priestorov boli vždy uzamknuté a vetracie otvory boli zasklené alebo opatrené sieťkou
 • Nevykonávať (svojpomocne a neodborne) práce, pri ktorých môže vzniknúť požiar a pre vykonanie ktorých je potrebná odborná spôsobilosť podľa osobitných predpisov
 • Udržiavať v bezchybnom stave elektrickú inštaláciu, nevykonávať na nej neodborné opravy, nezriaďovať provizórne elektrické vedenie a nepreťažovať elektrické obvody pripájaním nadmerného množstva elektrických spotrebičov
 • Nezamykať dvere na spoločných chodbách vedúce od bytov k výťahom, na schodiská a do iných priestorov, ktoré slúžia ako únikové cesty
 • Neskladovať rôzny horľavý materiál tak, aby v prípade vzniku požiaru znemožnil prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu a vody alebo sťažil záchranné práce
 • Neodhadzovať horľavé odpadky, papier, drevo, ohorky cigariet a iné horľavé materiály do výťahovej šachty
 • Neskladovať rôzny materiál na schodiskách, chodbách, podestách, pavlačiach a iných priestoroch, ktoré slúžia ako únikové cesty
 • Dbať na to, aby nedochádzalo k poškodzovaniu hasiacich zariadení, najmä vybavenia nástenných požiarnych hydrantov, požiarnych hadíc, prúdnic, ručných hasiacich prístrojov a ich používaniu na účely nesúvisiace s ochranou pred požiarmi
 • Neparkovať motorové vozidlá v prejazdoch, na prístupových a nástupných plochách určených pre hasičskú techniku
 • Pri riešení základných otázok protipožiarnej bezpečnosti sa opierať o všeobecne záväzné právne predpisy, spolupracovať s oprávnenými právnickými, resp. fyzickými osobami pri spracovaní preventívnych opatrení a prevádzkových predpisov v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti

Prevádzkovanie komínových zariadení

Komín ako stavebná konštrukcia patrí k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína, osobitne jeho nadstrešnej časti je najviac ohrozovaná prudkými zmenami a rozdielmi teplôt na vnútornom a vonkajšom povrchu komína, agresívnymi kondenzátmi v spalinách ako aj poveternostnými vplyvmi. Pravidelným čistením a dôslednou prevádzkovou kontrolou komínov, dymovodov, resp. palivových spotrebičov je možné znížiť pravdepodobnosť dlhodobého extrémneho namáhania komínového telesa, porušenia jeho celistvosti a tým aj možného vzniku požiaru v danom objekte.

Občania sú povinní:
 • Zabezpečovať osobami s odbornou spôsobilosťou čistenie a kontrolu komínov v stanovených lehotách
 • Zabezpečovať osobami s odbornou spôsobilosťou preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína
 • Dbať na dodržiavanie vzdialeností horľavých látok a konštrukcií od plášťa komína alebo palivového spotrebiča (tieto vzdialenosti sú presne definované v technických predpisoch)

Čo robiť, ak vznikol požiar?

 • Bezodkladne ohlásiť vznik požiaru na ohlasovňu požiarov (číslo 150, resp. 112) alebo iné telefónne číslo uvedené v domovom poriadku, resp. v požiarnych poplachových smerniciach, alebo zabezpečiť jeho ohlásenie
 • Pri ohlásení požiaru uviesť kde horí (presnú adresu), čo horí, kto volá a odkiaľ volá. Ďalej je potrebné uviesť podrobnejšie informácie o požiari (napríklad na ktorom poschodí horí), vyčkať na spätný telefonát ohlasovne požiarov a do príchodu zásahovej hasičskej jednotky sa riadiť jej pokynmi
 • Ak je to možné, uhasiť požiar dostupnými hasiacimi prostriedkami (voda, piesok, prenosné hasiace prístroje, vlhké prikrývky a pod.), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia
 • Zabezpečiť odvetranie zadymených priestorov (chodieb, schodísk a ostatných únikových ciest slúžiacich na evakuáciu osôb) pomocou ventilačných zariadení, okien a pod.
 • Vykonať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb, evakuovať najmä deti a chorých ľudí – využiť na to chodby, schodiská a ostatné únikové cesty vedúce na voľné priestranstvo
 • Poskytnúť na výzvu veliteľa zásahu osobnú a vecnú pomoc hasičskej jednotke – napríklad dopravné prostriedky, zdroje vody, spojovacie zariadenia a iné veci potrebné na zdolanie požiaru