Ako požiadať o dotáciu

Formulár žiadosti na dotáciu na slnečný kolektor alebo kotol na biomasu je k dispozícii na pracoviskách Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, na jej webovej stránke www.siea.gov.sk a na webovej stránke ministerstva hospodárstva www.economy.gov.sk . Žiadosť musíte podať v uzavretej obálke, ktorá je označená heslom "Dotácia pre domácnosti“, najneskôr pol roka po ukončení inštalácie osobne alebo poštou na adresu agentúry. V prípade podania žiadosti poštou je rozhodujúci dátum podania podľa poštovej pečiatky na obálke.

Prílohy k žiadosti fyzickej osoby

- potvrdenie daňového úradu, že neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky
- čestné vyhlásenie žiadateľa o vyrovnamí ostatných finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
- potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, že neevidujú voči žiadateľovi žiadne nedoplatky poistného
- výpis z registra trestov žiadateľa, nie starší ako tri mesiace
- kópiu dokladu o odovzdaní a uvedení kolektora alebo kotla do prevádzky
- faktúru alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie kolektorov alebo kotla
- doklad o technických parametroch zariadenia
- doklad o vlastníctve rodinného alebo bytového domu
- projektová dokumentáciu inštalácie slnečných kolektorov v bytovom dome

Prílohy k žiadosti právnickej osoby

- potvrdenie daňového úradu, že neeviduje voči žiadateľovi daňové nedoplatky
- čestné vyhlásenie žiadateľa o vyrovnaní ostatných finančných vzťahov so štátnym rozpočtom
- potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, že neevidujú voči žiadateľovi žiadne nedoplatky poistného
- kópia dokladu o odovzdaní a uvedení zariadenia do prevádzky
- faktúra alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie zariadenia
- doklad o technických parametroch zariadenia
- projektová dokumentácia inštalácie slnečných kolektorov v bytovom dome.
- výpis z obchodného registra alebo inej obdobnej evidencie
- výpis z registra trestov osôb, ktoré sú členmi štatutárneho orgánu a dozorného orgánu žiadateľa
- čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze alebo v likvidácii
- čestné vyhlásenie žiadateľa, že neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania
- doklad preukazujúci správu bytového domu

Kam máte adresovať svoju žiadosť

Bratislava
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odbor medzinárodnej spolupráce a projektov
Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 27

Trenčín
regionálna pobočka
Hurbanova 59
911 00 Trenčín

Banská Bystrica
Rudlovská cesta 53
974 28 Banská Bystrica

Košice
Krivá 18
041 94 Košice

Aby vám ministerstvo priznalo dotáciu, slnečný kolektor a kotol na biomasu musí spĺňať technické parametre

Technické parametre pre slnečné kolektory

1. Certifikát Solar Keymark vystavený akreditovanou európskou skúšobňou pre daný typ kolektora
2. Pre inštalácie ukončené po 1. januári 2010 aj potvrdenie o minimálnom energetickom zisku 525 kWh/rok na jeden m2 plochy za definovaných podmienok prípravy teplej vody vydaným Technickým skúšobným ústavom Piešťany.

Technické parametre pre kotly na biomasu

1. Kotol je určený na spaľovanie drevných peliet, drevných brikiet, drevných štiepok alebo kusového dreva so systémom splyňovania a nie je určený na spaľovanie alebo
spoluspaľovanie fosílnych palív.
2. Účinnosť kotla, určená priamou metódou a potvrdená pre daný typ kotla akreditovanou európskou skúšobňou je minimálne 84 %.
3. Emisné hodnoty potvrdené akreditovanou európskou skúšobňou, prepočítané na normálne podmienky (tlak 101,325 kPa, teplota 0 °C, suchý plyn) a vzťažnú hodnotu kyslíka 10 % nepresahujú pre oxid uhoľnatý (CO): 1 500 mg/m3, pre pevné častice: 100 mg/m3.
4. Kotol s automatickým dávkovaním paliva je vybavený ochranou proti spätnému vznieteniu.
5. Kotol so systémom splyňovania je vybavený bezpečnostným výmenníkom tepla a plynulou reguláciou spaľovania.