Kombináciou dotácií a pôžičky sa dá veľa ušetriť

Peniaze na zatepľovanie paneláku je možné získať cez Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB), z dotácie na systémové poruchy bytových domov, zo stavebné sporiteľne, alebo komerčných bánk, kde poradia ako postupovať. „Podiel finančnej účasti vlastníka je rôzny podľa inštitúcie, ktorá podporu poskytuje. U ŠFRB je to 20 percent, u systémových porúch je štátna dotácia maximálne 50 percent a taký istý ja aj podiel vlastníka bytu. Stavebné sporiteľne a komerčné banky ponúkajú diferencovane až 100 % úver,“ hovorí o financovaní obnovy budov Anton Novotný, výkonný riaditeľ Združenia pre zateplenie budov.

Odporúča najskôr majiteľom bytov zistiť či na budove je možné uplatniť systémové poruchy, na ktoré sa poskytuje dotácia štátu. Ak chcete obnovu budovy riešiť komplexnejšie, môžete využiť program obnovy bytovej budovy ŠFRB. „ Fond však požaduje na zatepľovací systém doklad preukazovania zhody, preukázať aspoň 20 percent úspor spotreby tepla oprávnenou osobou. Zatepľovanie musí robiť firma s udelenou licenciou a súčasťou obnovy sú nevyhnutné stavebné úpravy oprav vystupujúcich časti stavby. Po zateplení sa musí hydraulicky vyregulovať ústredné vykurovanie,“ hovorí Novotný. Poslednou možnsoťo je podľa neho využitie ponuku stavebných sporiteľní a bánk.

Komplexná obnova 

Ak sa vlastníci bytov v paneláku rozhodnú pre jeho komplexnú obnovu, mali by zámer najskôr oznámiť správcovi bytového domu. Ten by mal zvolať schôdzu, na ktorej vlastníci vyslovia súhlas s projektom. Správca by mal zhodnotiť schopnosť domu realizovať investíciu. To znamená, urobí bilanciu financií vo fonde prevádzky, údržby a opráv a možnosť získania dotácie na odstránenie systémových porúch. Takto radí obyvateľom bytových domov Andrej Jurikovič z marketingu spoločnosti Spokojné bývanie, ktorá sa stará o správu bytových domov vo Vrakuni, v Podunajských Biskupiciach, Ružinove, Petržalke a Rači. Spoločnosti sa podarilo už obnoviť veľa panelákov, pričom dokázali vybaviť dotácie. 

Ako na to 

Pri rekonštrukcii panelákov možno využiť dotáciu ministerstva výstavby na odstránenie systémových porúch. Ďalšie zdroje môže poskytnúť Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBRD) dotáciu prostredníctvom programu SLOVSEFF, ktorý je zameraný na podporu rozvoja energetickej efektívnosti v priemyselnom sektore, v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a na projekty energetickej efektívnosti v bytovom sektore. Z tejto banky možno získať nenávratný grant 20 percent z objemu úveru. Obnoviť panelák môžete aj financiami zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Tieto dotácie možno kombinovať s komerčným úverom a prostriedkami z fondu prevádzky, údržby a opráv. ŠFRB je úver so zvýhodneným úročením (1 %), ale na systémové poruchy ho nemožno poskytnúť, keďže ide o duplicitnú dotáciu. Vybavovanie úveru z tohto fondu je navyše časovo aj finančne náročné. „Pre bytové domy je zaujímavejšie získať dotáciu na odstránenie systémových porúch, ktorá môže ušetriť až 50 percent z ceny diela. Preto je paradoxne jednoduchšie, rýchlejšie a finančne výhodnejšie kombinovať dotáciu z ministerstva výstavby a dotáciu z programu SLOVSEFF práve s komerčným úverom,“ vysvetľuje možnosti financovania obnovy Jurikovič. 

Koľko bytov obnovili 

Skúsenosti spoločnosti Spokojné bývanie hovoria o tom, že využitím dotácií ministerstva výstavby a z programu SLOVSEFF, ktoré skombinovali s komerčným úverom, sa v ideálnom prípade dá ušetriť až 70 percent. V roku 2008 spoločnosť obnovila 6 bytových domov v Bratislave, ktorým boli pridelené všetky dotácie, o ktoré sa uchádzali. Z ministerstva výstavby získali 159 596 eur (4 808 000 korún), výška dotácie z EBRD bola dokonca ešte vyššia – až 174 799 eur (5 266 000 korún). Spokojné bývanie týmto bytovým domom pomohlo získať vyše 330 000 eur (viac ako 10 miliónov korún) z dotácií. „Tento rok je do komplexnej revitalizácie zapojených 9 bytových domov, ktorým už boli schválené žiadosti o pridelenie dotácie z ministerstva výstavby za 501 310 eur (15 102 466 korún). Financie z programu SLOVSEFF sa udeľujú až po vyhotovení diela a vykonaní energetickej certifikácie stavby. Ak teda spočítame výšku všetkých pridelených dotácií, bytovým domom sme spolu zatiaľ ušetrili viac ako 830 000 eur (viac ako 25 miliónov korún),“ priblížil získavanie nenávratných zdrojov Jurikovič. 

Akým chybám sa vyhnúť? 

Pri obnove svojho paneláka narazia vlastníci bytov na mnohé problémy. Preto je ideálnym riešením dohoda vlastníkov o rozsahu prác, ktoré chcú realizovať. „Dôležitá je komunikácia a úzka spolupráca vlastníkov so správcom. Ak vlastníci zveria revitalizačný projekt do rúk svojmu správcovi, ten by sa mal potom zamerať na kvalitné a úplné vypracovanie projektu so všetkými potrebnými náležitosťami, a zabezpečiť kvalifikovaného projektanta, ktorému poskytne čo najpresnejšie informácie o plánovanom projekte,“ hovorí Jurikovič. Zdôraznil, že ak je projekt neúplný, prípadne nekvalitne vypracovaný, je oveľa komplikovanejšie hľadať náhradné riešenia, prispôsobovať výšku investície ďalším potrebným zmenám. Pri podávaní žiadostí o dotácie z ministerstva výstavby je dôležité dosiahnuť čo najvyšší počet bodov a doručiť žiadosť v najskoršom možnom termíne. Tieto činnosti by mal korektný správca vedieť spoľahlivo zabezpečiť.