Na starý panelák môžete dostať dotáciu

 Na obnovu svojho schátraného paneláku môžu vlastníci bytov dostať dotáciu z ministerstva výstavby. Slúži na odstránenie systémových porúch. Štát vlani poskytol v rámci programu na meter štvorcový bytu 525 korún, rok predtým 500 korún. Vlani ministerstvo priznalo dotáciu 16 026 bytom, pritom rozdelilo 438,121 milióna korún. "Dotácia sa poskytuje do výšky 50 percent oprávnených nákladov stavby, najviac však pre tento rok 18 eur na meter štvorcový podlahovej plochy bytov v bytovom dome,“ hovorí Linda Vaškovičová z ministerstva výstavby.

Koľko peňazí napokon pôjde na program tento rok ešte nie je jasné. Ministerstvo výstavby totiž zatiaľ nemôže poskytovať dotácie podľa schváleného rozpočtu na tento rok, pretože ministerstvo financií rozpočtovým opatrením všetky prostriedky na Program rozvoja bývania (tam sú aj nájomné byty aj systémové poruchy aj technická vybavenosť k bytom) na tento rok viaže. "To znamená, že ich nemôžeme čerpať a poskytovať dotácie na pripravené projekty. A ani spomínané navýšenie rozpočtu ŠFRB na zatepľovanie (okolo 71 miliónov eur) ešte stále nie sú vo fonde,“ doplnila Vaškovičová. 

Koľko môžete dostať 

Najvyššia dotácia, 6,98 milióna korún, išla vlani na obnovu bytového domu v Nitre, najnižšia, 84-tisíc korún, na bytový dom v Prešove. Pri odstraňovaní dvoch a viac systémových porúch na jednom dome sa výška príspevku určí ako súčet dotácie na jednotlivé poruchy. Oprávnené náklady sa týkajú stavebných prác a dodávok vrátane dane. Poplatky na projektové práce, inžiniersku činnosť, expertízne posudky ani ďalšie súvisiace výdavky si vlastníci musia platiť sami. 
Dotácia má pomôcť odstrániť niektoré z dvanástich porúch panelákov, ktoré ministerstvo označuje za systémové a priznáva na ne podporu. Ide najmä o statické chyby, problémy obvodového plášťa alebo balkónov. Majitelia bytov za tieto poruchy panelákov nemôžu, má ich na svedomí nesprávna technológia, zlé materiály a nekvalitná práca. Deväť z dvanástich porúch sa podľa ministerstva dá riešiť zateplením. 

Zoznam 12 systémových porúch domov

Porucha 

1. keramzitbetónových obkladových dielcov na klimaticky najviac namáhanom štíte bytového domu 
2. troskopemzobetónových obkladových dielcov na štítoch bytového domu 
3. vystupujúcich konštrukcií schodiskového priestoru bytového domu 
4. predsadených lodžií s kazetovými stropnými panelmi bytového domu 
5. predsadených lodžií s dutinovými stropnými panelmi bytového domu 
6. balkónov a lodžií bytového domu 
7. vystupujúcich zvislých pilastrov a vodorovných ríms bytového domu 
8. obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu 
9. stykov obvodového plášťa s vrstvenými dielcami s tepelnoizolačnou vrstvou hrúbky 80 mm bytového domu 
10. atiky bytového domu 
11. obvodového plášťa a nosných stien z pórobetónových tvárnic bytového domu 
12. predsadenej lodžie a súvisiaceho obvodového plášťa zo spínaných pórobetónových dielcov bytového domu 

Treba požiadať 

Na dotáciu však neexistuje právny nárok. Bytový dom ju môže dostať len raz, a to na opravu celého domu, vchodu či jeho ucelenej časti. Nenávratný príspevok sa nedá poskytnúť na jeden byt alebo na rozostavanú stavbu. Žiadosť sa predkladá ministerstvu prostredníctvom krajského stavebného úradu podľa miesta stavby od 2. januára do 15. februára. "Krajské stavebné úrady potom žiadosti predkladajú na ministerstvo do 10. marca príslušného roka. To ich potom postupne posudzuje a vypracováva zmluvy o poskytnutí dotácie. Podľa predchádzajúcich rokov ide asi o trojmesačné časové obdobie,“ konkretizovala proces schvaľovania Linada Vaškovičová z ministerstva výstavby. Pritom žiadateľ musí preukázať, že má aj vlastné zdroje na spolufinancovanie obnovy (50 percent). Na finančnú pomoc nemá nárok ten, kto nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátom, je v likvidácii alebo v nútenej správe, či má na majetok vyhlásený konkurz. 
O priznaní dotácie rozhoduje čas, kedy spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca bytov - teda bytový podnik či družstvo - podá žiadosť. Môže o ňu požiadať aj obec či mesto. Ministerstvo má vlastné kritériá na výber žiadostí. Boduje celý proces predkladania žiadosti. Rozhoduje aj termín podania žiadosti alebo to, či vám už rok predtým vrátili žiadosť pre nedostatok peňazí. Ak získate maximálny počet bodov, váš obytný dom bude zaradený v poradovníku na také miesto, kde máte šancu získať finančnú podporu. 
Žiadosti, ktoré sú neúplné alebo nespĺňajú podmienky poskytnutia dotácie, vám krajský stavebný úrad vráti, pričom uvedie, či je žiadosť vrátená z dôvodu neúplnosti alebo nesplnenia podmienok. Žiadateľ, ktorého žiadosť nebola postúpená na ministerstvo, môže požiadať ministerstvo o preskúmanie správnosti postupu krajského stavebného úradu. Dotáciu je možné kombinovať s pôžičkou zo Štátneho fondu rozvoja bývania. 

Ako vybaviť žiadosť o dotáciu na obnovu bytového domu 

Postup vlastníkov

- zástupca zvolá schôdzu vlastníkov bytov a hlasovaním odsúhlasia rozsah investície a prác pri zateplení a obnove domu 
- vlastníci musia odsúhlasiť objednanie odborného posudku a projektovej dokumentácie 
- na základe projektu oslovia dodávateľské firmy na vypracovanie ponúk 
- spoločenstvo vlastníkov alebo správca domu potom spracuje vyhodnotenie ponúk a vlastníci bytov hlasovaním odsúhlasia dodávateľa 
- vlastníci bytov hlasovaním odsúhlasia výšku úveru (2/3 zo všetkých vlastníkov bytov) pre pokrytie investície 
- odsúhlasia výšku tvorby fondu opráv Sk/m2 vlastníckeho podielu za mesiac 
- odsúhlasia poverenie spoločenstva alebo správcu, aby podal žiadosť o dotáciu 
- žiadosť predložia od 2. januára do 15. februára príslušnému krajskému úradu podľa sídla domu 

Čo musí byť prílohou k žiadosti 
- doklad o povolení stavby 
- výpis z katastra nehnuteľností 
- odborný posudok 
- evidenčný list systémovej poruchy 
- doklad o vlastných zdrojoch 50 percent z nákladov 
- projektová dokumentácia s rozpočtom stavby 
- v prípade zateplenia certifikát a vyhlásenie zhody 
Zdroj: Ministerstvo výstavby 

Čo musí byť v žiadosti 

K žiadosti treba priložiť viaceré prílohy. Ide najmä o povolenie stavby, výpis z katastra nehnuteľností o vlastníctve bytového domu, doklad o vlastných zdrojoch stavebníka vo výške minimálne 50 percent nákladov (je možné dokumentovať aj úvermi) a v prípade zateplenia aj certifikát a vyhlásenie zhody. Potrebnými dokumentami sú aj odborný posudok, evidenčný list systémovej poruchy a projektová dokumentácia. "Projekt vie pripraviť komplexný autorizovaný inžinier pre pozemné stavby alebo pre konštrukcie pozemných stavieb. Projektant preberá zodpovednosť za projekt a za zabezpečenie funkčných vlastnosti zateplenia stavebných konštrukcii počas celej životnosti stavby. Projektanti sú registrovaní v Slovenskej komore stavebných inžinierov. K ich zoznamom je možné dostať sa cez internet (www.sksi.sk),“ podotýka Anton Novotný, výkonný riaditeľ Združenia pre zateplenie budov. V posudku musia byť výsledky diagnostiky bytového domu s opisom systémových porúch, s rozsahom a stupňom poškodenia, návrhom spôsobu odstránenia, ktorým sa zamedzí opakovanému vzniku poruchy, orientačná výška nákladov na odstránenie systémovej poruchy. Evidenčný list systémovej poruchy je súčasťou odborného posudku. Obsahuje určenie systémovej poruchy, opis jej prejavov a stanovenie oprávnených nákladov stavby. Oprávnené náklady stavby by sa mali určiť na základe výmer vychádzajúcich z projektovej dokumentácie. Predpokladaná výška dotácie na odstránenie systémovej poruchy sa určí pre každú systémovú poruchu osobitne ako násobok podlahovej plochy bytov v bytovom dome a určenej výšky dotácie na m2 podlahovej plochy. Dotácia môže tvoriť minimálne polovicu oprávnených nákladov stavby. V prípade, že na bytovom dome sa vyskytuje viac ako jedna systémová porucha (max. 3 systémové poruchy), pre všetky poruchy sa spracúva jeden evidenčný list. V prílohe evidenčného listu by mali byť aspoň dve fotografie zobrazujúce bytový dom a najcharakteristickejší prejav systémovej poruchy. 
Súčasťou dokumentácie na odstránenie systémovej poruchy bytového domu je projektová dokumentácia. Tá musí podľa charakteru systémovej poruchy obsahovať okrem technickej správy, výkresov, detailov, výkazu výmer, rozpočtu aj statický a tepelnotechnický výpočet. Mala by byť spracovaná v úrovni realizačnej projektovej dokumentácie.