Naše ciele a vízie

Myšlienka založiť novú správcovskú spoločnosť vznikla z poznania a potreby poskytnúť majiteľom bytov inú alternatívu k doteraz existujúcim možnostiam. Vykonávať činnosť správcu ako nosnú a dať jej kvalitu zodpovedajúcu požiadavkám a očakávaniam jej klientov (majiteľov bytov). Našim cieľom je vybudovať modernú, spoľahlivú a kvalitnú správcovskú spoločnosť, ktorej hlavným cieľom je spokojnosť zákazníka.

V našich priestoroch (vedľa DEXIA banky, oproti OC Jasná) sme sa snažili vybudovať moderné klientské centrum, kde budú mať naši klienti možnosť vybavovať všetky potrebné veci v kultúrnom a príjemnom prostredí, bez čakania v tmavých chodbách a kanceláriách.
Zároveň sa snažíme vytvoriť moderné a priateľské komunikačné prostredie čoho dôkazom by mala byť aj webová stránka, ktorú práve prezeráte.

Na našich stránkach (ale aj na domových schôdzach a pri osobných stretnutiach) by sme Vám chceli ponúknuť inú alternatívu.

To znamená:

  • poradiť
  • pomôcť sa zorientovať
  • zastúpiť
  • riešiť problém

K našim základným cieľom si môžete priradiť:

  • komplexné zabezpečenie všetkých činností spojených so správou bytov a nebytových priestorov pre ich vlastníkov tak, aby ste v čo najmenšej miere pociťovali rozsah povinností vyplývajúcich Vám z tohto vlastníctva
  • vystupovať vždy ako zástupca vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • vždy na strane vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • vždy s cieľom zabezpečiť prospech pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov
  • maximálne transparentne a korektne deklarovať svoju činnosť vo vzťahu k vlastníkom bytov a nebytových priestorov

Spoločnosť EURA zabezpečuje v zmysle zákona č, 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení správu bytov a nebytových priestorov v osobnom vlastníctve fyzických osôb a súkromnom vlastníctve právnických osôb.
Bytové domy, kde nie je založené spoločenstvo vlastníkov, spravuje spoločnosť EURA na základe zmlúv o výkone správy podľa príslušných ustanovení zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, v prípade existencie spoločenstva vlastníkov v bytovom dome, vie spoločnosť zabezpečiť v zmysle mandátnej zmluvy presne ten istý rozsah servisu, ako v prípadoch, kde vystupuje ako správca.
Spoločnosť EURA plne rešpektuje legislatívny rámec Slovenskej republiky a Európskej únie platný pre oblasť správy nehnuteľností a legislatívny rámec v súvisiacich oblastiach občianskeho, obchodného, technického, energetického, bezpečnostného, ekologického a environmentálneho charakteru.